Đăng bởi: nguoichanbay | 11/09/2010

TIỆC YÊU THƯƠNG

 

BÀI GIẢNG  TIỆC THÁNH 

TIỆC YÊU THƯƠNG

Cong vụ 2:44-27:

“Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.  43 Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ.  44 Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung.  45 Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người.  46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà,  47 ngợi khen Ðức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.”

Hoi thánh Đầu tiên nêu gương cho chúng ta tinh thần thong cong qua bửa ăn thân ái, hay còn được gọi là Tiệc Yêu thương. Tinh thần ấy dạy chúng ta cách tở chức các bửa ăn trong Hoi thánh thể hiện tinh thần Cơ-đớc:

1.Hiệp lại: “Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung”

2.Chia sẻ: “Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người”

3.Dùng bữa chung cách vui vẻ: “Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà”. Cách vui vẻ là tấm lòng cởi mở với nhau. Câu chuyện trao đởi là những câu chuyện vui, nhưng khơng phải chuyện tiếu lâm, chỉ nói chuyện khơi hài, vui cười.

Truyện tiếu lâm là truyện có mợt trong ba nợi dung như sau:
[1] Lời thanh ý tục. [2] Lời tục ý thanh. [3] Lời tục ý tục. Ba loại đều cĩ sự phàm tục, nên Cơ đốc nhân khơng nên nĩi.
Phao-lo khuyên Hoi thánh rằng: “Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.” (Ê-phê-sơ 5:4; Cơ-lơ-se 3:8).

 

 

 

 

 

 

4.Dùng bữa chung cách thật thà: Khi họp nhau trong bữa ăn, điều quan trọng là lòng thật thà, tức là phải đới xử với nhau cách chân tình, khong dới trá, xạo hay lừa gạt, khơng lấy lòng, ninh hót, dùng tâm lý mà đắc nhân tâm, nhưng thực chất khong gây dựng đời sống  thuoc linh. Lòng thât thà sẽ khong cớ tình nói để làm ton thương, khong nói móc, nói kèo trên người khác. Chúng ta đừng khoe khoang, nhưng có thể nói đến kinh nghiệm ơn phước Chúa ban để gây dựng lẫn nhau trong Hợi Thánh.

5.Kết quả: “ Ngợi khen Ðức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” 
Khi chúng ta thực hiện những bữa tiệc thân ái như vậy thì Danh Chúa cả sáng, Danh Chúa được ngợi khen. Điều ấy mang ảnh hưởng sâu đậm trong Cợng đờng nơi chúng ta sinh sớng, và ắt sẽ có nhiều người trở lại tin nhận Chúa. Bởi vì, ai ai cũng khao khát mợt mới thong cong mật thiết với người khác, và mọi người đều muớn có mợt tập thể vui vẻ thật thà.

6.Phao-lơ quở trách Hoi Thánh Cơ-rinh-tơ vì người tham dự khơng thể hiện tinh thần yêu thương.
“Trong khi tôi truyền lời cáo dụ nầy, chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn.  18 Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp Hội thánh, thì sanh ra sự phân rẽ; tôi cũng hơi tin điều đó.  19 Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành.  20 Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là Tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn;  21 bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nả mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ.  22 Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội thánh của Ðức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc nầy tôi chẳng khen đâu.” (I Cơ-rinh-tơ 11:17-22).
 

7.Sau Tiệc Yêu Thương là Tiệc Thánh.
Thong thường, sau khi ăn chung với nhau trong tiệc yêu thương rời, thì Hợi thánh cùng dự Lễ Bẻ Bánh, hay còn gọi là Tiệc Thánh. Cho nên, Phao-lơ khuyên mọi người hãy tự xét lấy mình: 

 
  “Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.  28 Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy;  29 vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình.  30 Aáy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ.  31 Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán.  32 Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian.  33 Hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau.  34 Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định” (I Cơ-rinh-tơ 11:27-34).

Hoi Thánh ngày nay theo gương mẫu Hợi Thánh đầu tiên, họp lại dùng bữa chung với nhau trong các kỳ Lễ đặc biệt như Giáng Sinh hay Phục sinh. Tuy nhiên, chúng ta cần dự lễ Tiệc thánh thường xuyên, vì Tiệc Thánh do Chúa Giê-su thiết lập để chúng ta tưởng nhớ đến Chúa và cơng ơn cứu chuợc của Ngài.

Mợt sớ Hệ phái Cơ-đớc thực hiện Tiệc thánh hằng tuần, mỡi khi nhóm lại, nhưng Hoi Thánh chúng ta có thong lệ từ xưa cứ mỡi tháng thực hiện mot lần vào Chúa Nhật đầu tháng. Có lẽ, vì sợ dự thường xuyên sẽ làm cho chúng ta nhàm chán, có thể đem đến sự xem thường Tiệc Thánh như mợt thong lệ, hay mot nghi thức thờ phượng mà thoi. Điều đó cũng hay, vì chúng ta khao khát, chờ đón để dự tiệc thánh mỡi tháng mợt lần, sẽ khiến chúng ta kỉnh kiền hơn. Tuy nhiên, vì phước hạnh từ Tiệc Thánh, nên Hoi Thánh vẫn tở chức trong các cuợc Hợi Đờng, Đại Hợi, Biệt Lễ của Họi Thánh, chứ khơng hẳn là chỉ mợt tháng mợt lần mà thơi!
Xin mỗi người chúng ta kỉnh kiền cầu nguyện. Hãy xét mình, ăn năn những lỡi lầm trong mợt tháng qua. Hãy xưng tọi mình với Chúa với long tin nơi hứa ngon của Ngài: “Nếu chúng ta xưng toi mình, thì Ngài là thành tín cong bình để  tha toi cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Cảm tạ Chúa, xin chúng ta cầu nguyện./-


Chuyên mục

%d người thích bài này: