Đăng bởi: nguoichanbay | 26/10/2011

Quyền Năng THẬP TỰ GIÁ

BÀI GIẢNG BỒI LINH

Quyền Năng

THẬP TỰ GIÁ

 
Kinh Thánh: Ê-sai 53:1-12
Câu Nền Tảng: I Cơ-rinh-tơ 1:18
“Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Ðức Chúa Trời.”
Tựa:
Phao-lô là một Nhà Thần Học, một Triết gia và là một Nhà Hùng biện, đã không nói về tri thức hay diễn thuyết về sự khôn ngoan, nhưng ông nói dõng dạt rằng:
“Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Ðức Chúa Trời.  Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Ðức Chúa Jêsus Christ, và Ðức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép;  hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Ðức Chúa Trời. Trong những người cai quản đời nầy chẳng ai từng biết sự đó; bởi chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu”
1 Cor. 2:1-8.
Khi đóng đinh Chúa Giê-su trên thập tự giá, thì những người gian ác chỉ nghĩ rằng họ chỉ xử tử một Nhà Chính trị hay một Lãnh tụ tôn giáo mới tại Giu-đê, người đã làm xáo trộn đời sống của họ. Họ hoàn toàn không biết rằng thập tự giá là một điều Đức Chúa Trời đòi hỏi trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Ngài:“không đổ huyết thì không có sự tha thứ (Hê-bơ-rơ 9:22); và họ lại càng không thể hiểu được chính Đức Chúa Giê-su, Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã tình nguyện chịu chết trên thập tự giá, để thi hành sự cứu chuộc nhân loại, trong đó có tôi và ông bà anh chị em. Như Lời Chúa phán:
“ Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự (Philip 2:5-8.)
 
 
I.ĐỨC CHÚA TRỜI BÀY TỎ QUYỀN NĂNG QUA THẬP TỰ GIÁ.
 
1.Quan điểm của Nhân Loại: Thập Tự Giá là sự sĩ nhục, điên dại.
“Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Ðức Chúa Trời.” I Cơ-rinh-tơ 1:18
2.Quan điểm Đức Chúa Trời: Thập Tự Giá là quyền năng cứu rỗi.
 
“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, “Romans 1:16
 
 
 
II. ĐỨC CHÚA TRỜI BÀY TỎ TÌNH YÊU TRÊN THẬP TỰ GIÁ.
 
1.Thập tự giá là Biểu tượng Tình yêu của Ðức Chúa Trời:
Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết. Romans 5:8
2.Thập Tự Giá là biểu tượng sự hy sinh của Chúa Giê-su:
*Vì thế, Chúa Giê-su – Ðấng treo thân trên thập tự chính là Niềm tin của chúng ta.
“nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Ðấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời” (Hebrews 12:2).
 
III.ĐỨC CHÚA GIÊ-SU GÁNH THAY HÌNH PHẠT CHÚNG TA TRÊN THẬP TỰ GIÁ.
1.Chúa Giê-su đã gánh thay sự hình phạt trên thập tự giá:
Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Ðức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai  53:5-6 ).
2.Chúa Giê-su hoàn tất món nợ tội lỗi của chúng ta trên Thập Tự Giá.
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ (Roma 8:1 )
 
IV.ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHỊU ĐAU ĐỚN TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC CHỮA LÀNH.
1.Chữa Lành đau đớn củaTâm Linh:
*Những tâm hồn phiền muộn, ưu tư:
“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; Ê-sai 53:4
*Nên Ngài có thẩm quyền tuyên bố:
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Mathiơ 11:28
Những Tấm Lòng tan vỡ .
Êsai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Ðức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;
Thi Thiên 51:10 10 Ðức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.
2. Chữa lành bịnh tật của thân thể:
“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, Ê-sai 53:4
Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Ê-sai 53:5
Căn cứ trên lời hứa nầy, ngày nay có nhiều Cơ-đốc nhân đã không dùng thuốc, dược liệu để trị bệnh. Và rất nhiều người được chữa lành bởi quyền năng của Chúa. Bởi vì, Chúa Giê-su của chúng ta “hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê 13:8).
Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng quyền năng của Chúa cũng tùy thuộc vào “lượng đức tin” của chúng ta ( như Chúa nói “sao các ngươi ít đức tin”; “có đức tin như hạt cải. . .” ; “có đức tin lớn như người đàn bà nầy) để Ngài hành động.
Và sự chữa lành cũng tùy thuộc vào ý chỉ Ðức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài.
 
Trong thời Chúa Giê-su, có nhiều người đau, bệnh và chết; nhưng không phải Ngài cứu chữa cho tất cả, nhưng chỉ cho những người “có đức tin” đến với Ngài mà thôi!
Hơn nữa, Chúa cũng muốn có “sự cộng tác của con người” khi thi hành sự chữa bệnh bởi quyền năng của Ngài. Ðó là sự tin cậy vâng lời và làm theo Lời Chúa. Như trường hợp Chúa chữa lành cho người Mù được đề cập trong Giăng 9:6-7 : “Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù. 7 Ðoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ.”
 
Qua câu chuyện nầy, chúng ta nhận thấy quyền năng Chúa thật diệu kỳ. Ngài chữa lành cho một người mù từ lúc mới sinh ra. Tuy nhiên, cách chữa trị cho ta thấy Chúa dùng quyền năng, nhưng Chúa cũng dùng những vật chất để trị liệu, như “Nước miếng của Ngài hòa trộn thành bùn, và đem xức mắt người mù”. Chúa cũng muốn chúng ta phải sử dụng dược liệu, thuốc men để trị bệnh, ấy là tùy theo lượng đức tin của chúng ta. Và như thế, khi chúng ta trị bệnh theo cách ấy cũng phải tin rằng quyền năng của Chúa là vô hạn, Ngài chỉ phán một tiếng thì chúng ta được chữa lành. Dùng thuốc, theo tôi là học tập cách tin cậy vâng lời Chúa trong quyền năng chữa lành của Chúa.
Anh Chị Em đừng quá “thiêng liêng” chỉ có cầu nguyện mà không cần Y học. Các ngành khoa học nay được phát kiến từ sự khôn ngoan từ bộ óc con người, mà bộ óc đó do Ðức Chúa Trời tạo dựng ra. Dược thảo, thuốc men cũng từ Ðức Chúa Trời dựng nên. Chúng ta cảm tạ, nhận lãnh và sử dụng theo ơn Chúa cho để trị bịnh.
*Tôi có biết một Giáo sư của tôi, ông dạy môn Xã Hội Học. Ông bị đau nhiều ngày. Ông lấy đức tin cầu nguyện, không uống thuốc. Càng ngày ông càng bị đau trong bụng dữ dội hơn. Người nhà đưa ông vào bệnh viện. Bác sĩ khám và cho rằng đã trễ”. Ông bị đau ruột thừa, một căn bệnh dễ trị liệu, nhưng vì không khám bệnh và trị kịp thời, nên chổ ruột thừa bị vở. Chất dơ, bong mủ và làm hoại tử các phần khác của vùng bụng, nên không còn cứu được nữa. Ông đã chết một cách đáng tiếc!
 
KẾT LUẬN:
Quyền năng Thập tự giá không phải là một công cụ để trừ tà ma hay đuổi quỷ, mặc dù sự chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá có năng quyền tiêu diệt quyền lực của Sự chết và Âm Phủ cùng thế lực của Sa-tan.
“Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Ðức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 1 Cô-rinh-tô 15:55-57 .
 

Chuyên mục

%d người thích bài này: