Đăng bởi: nguoichanbay | 15/03/2013

CHÚA TÔI TRÊN ĐỒI GÔ-GÔ-THA

BÀI GIẢNG PHỤC SINH

CHÚA TÔI TRÊN ĐỒI GÔ-GÔ-THA

Kinh Thánh : Giăng 20:1-18

Câu Nền Tảng: “Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại.”
Ma-thi-ơ 28:6-7a

Lễ Kỷ niệm Cứu Chúa Thương Khó và Phục sinh năm nay Hội Thánh chúng ta có chủ đề “Gô-gô-tha – Đường Chúa Tôi Qua”. Tại sao không dùng mệnh đề “Đường Chúa Đi Qua” hay “Đường Chúa Giê-su đi” !? Dụng ý của tôi ở đây là ý nghĩa của chữ Chúa Tôi, ngoài ý nghĩa chính là Chúa của tôi, thì cũng còn mang hàm ý sâu xa “Chúa và Tôi” nữa. Như Thánh Phao-lô đã nói: “Tôi đã bị đóng đinh cùng Chúa trên thập tự giá” ( ). Trong hàm ý thiêng liêng đó, tôi mời Quý Ông Bà và Các anh chị em cùng tôi suy gẫm về sự hy sinh của Chúa qua 3 bài giảng trong Mùa Phục sinh nầy:

1.Chúa Tôi vào thành Giê-ru-sa-lem
2.Chúa Tôi trong vườn Ghết-sê-ma-nê
3.Chúa Tôi trên đồi Gô-gô-tha.

Hôm nay, chúng ta suy gẫm về Chủ đề cuối: “Chúa Tôi trên Đồi Gô-gô-tha” hay là một chủ đề mới mà khi soạn bài giảng, thì Chúa soi sáng cho tôi là “Từ Đồi Sọ đến Mộ Phần”.

Trong Đêm Kỷ Niệm Cứu Chúa Thương khó, chúng ta đã đề cập đến sự chết đau thương của Chúa Giê-su trên thập tự giá tại Đồi Gô-gô-tha, còn gọi là Đồi Sọ.

Hôm nay, Kỷ niệm về Sự Phục sinh vinh diệu của Chúa Giê-su sau 3 ngày nằm trong thạch mộ. Chúa đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Chúng ta cùng suy ngẫm một số chi tiết về sự kiện nầy, qua 3 phần chính sau đây:

I.CHÚA TÔI CHỊU CHẾT TRÊN THẬP-TỰ-GIÁ là SỰ KIỆN CÓ THẬT.

Một số trường phái Thần Học Tân Phái và TH.Hiện Đại cho rằng: Sự chết của Chúa Giê-su chỉ là một huyền thoại.

Như Thuyết Giải trừ Huyền thoại của Rudolf Bultmann, cho rằng Tân ước phần nhiều là huyền thoại. Ông nhấn mạnh rằng những khái niệm nầy phải được “giải trừ”, không có nghĩa là loại bỏ mà là phải được diễn giải lại (THCDG, QII. trang 32).

Tuy nhiên 4 sách Phúc Âm, còn được gọi là Tin lành Cộng quan cho chúng ta biết rỏ sự kiện nầy là thật. Với 4 trước giả cầm bút và miêu tả sự kiện theo góc nhìn khác nhau, nhưng đã bổ sung nhiều chi tiết hoàn hảo về một sự kiện có thật. Thật đến nổi không một trường phái đối lập nào có thể bác bỏ sự kiện nầy được hoặc chứng minh ngược lại rằng đó là một huyền thoại.

Ngay cả chính Chúa Giê-su đã nhiều lần tuyên bố trực tiếp và tự nhận rằng mình có thẩm quyền trên cả sự sống và sự chết.

Giăng 5:21 Chúa Giê-su tự nhận mình có quyền trên sự chết: “Vì Cha khiến kẻ chết sống lại và ban cho họ sự sống, thì Con cũng có quyền ban sự sống cho những ai Ngài vui lòng làm”. Và Ngài đã nói với Ma-thê và đoàn dân trong Lễ Tang La-xa-rơ : “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25).

Chân lý nầy được Cựu ước chứng minh:

Trong bài ca của Anne đã công nhận Đức Chúa Trời có quyền khiến cho chết hoặc sống (ISam 2:6). Và, trong Thi thiên 119, tác giả cũng hơn 10 lần công nhận Đức Giê-hô-va là Đấng ban sự sống và bảo tồn nó.

Giang Sinh (17)

II.CHÚA TÔI ĐƯỢC CHÔN TRONG MỘ ĐÁ là SỰ KIỆN CÓ THẬT.

Kinh thánh miêu tả việc chôn xác Chúa thật rỏ ràng.

Mathio 27:57-61 57 .Ðến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Ðức Chúa Jêsus, 58 đến nơi Phi-lát mà xin xác Ðức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho. 59 Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng, 60 và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi. 61 Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt.

Kinh Thánh cũng miêu tả sự kiện Ngôi Mộ Trống và khẳng định Chúa Giê-su thật sự đã sống lại với những chi tiết đầy đủ:

Giăng 20:1-7 “Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi.
Vậy, người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ khác, là người Ðức Chúa Jêsus yêu, mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào.
Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất, và cái khăn liệm trùm đầu Ðức Chúa Jêsus chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác.Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Ðức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại.

Mặc dù, Ngôi Mộ trống là một yếu tố công kích của phe đối lập cho phao tin đồn thất thiệt rằng Môn đệ Của Chúa ăn cắp xác Ngài (Mathiơ 28:11-15). Tuy nhiên, nếu thật là như vậy thì Phe đối lập trước sau thì cũng trưng ra bằng cớ khi họ truy tìm được xác Ngài, hoặc minh chứng về sự chết vĩnh viễn của Chúa Giê-su. Sự im lặng của họ nói lên tính chất chân thật sự kiện nầy.
Chúa Giê-su thật sự đã sống lại một cách quyền năng và lạ lùng, đến từng chi tiết như khăn vải liệm cũng nói lên tính cách chân thật của sự kiện.
Hơn nữa, chúng ta cũng rút ra một bài học về Bọn Lính Canh: Họ là những chứng nhân mục kích (thấy, biết rỏ) về Ngôi Mộ Trống. Lúc đầu họ rất sợ hải, nhưng khi nhận được tiền của Thầy Tế lễ thì họ trở nên thành phần chứng nhân giả dối.

2912178760_7c278682a6

III.CHÚA TÔI ĐÃ SỐNG LẠI NHƯ LỜI NGÀI PHÁN là SỰ KIỆN CÓ THẬT.

Kinh thánh cũng miêu tả Chúa Phục sinh hiện ra cho các môn đệ cách tỏ tường:
Ðoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Ðức Chúa Jêsus đã nằm.
Ðức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng: Hỡi chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy.
Ðức Chúa Trời phán rằng: Hỡi Ma-ri! Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa là thầy)!
Nhân chứng chính của sự kiện nầy theo sách Phúc âm đề cập đến là Bà Ma-ri Ma-đơ-len. Quá khứ của bà Kinh thánh không nói rỏ, chỉ biết bà từng bị quỷ ám và được Chúa Giê-su chửa lành.
Một điều nữa, trong Hội thánh từ xưa đến nay những người được sai phái đi truyền giáo phần nhiều là nam giới, nhưng tại đây trong biến cố nầy, Chúa Phục sinh trước nhất đã hiện ra cho Những Phụ Nữ là Bà Ma-ri Ma-đơ-len, và theo Ma-thi-ơ thì có thêm một Ma-ri khác cũng có mặt lúc ấy:
Matthew 28:1 Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.
Chúa Giê-su đã hiện ra bằng xương bằng thịt cho hằng trăm người nhìn thấy Chúa sống lại (Công vụ 1:3)
Acts 1:3 3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Ðức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng rằng:
1 Corinthians 15:6-8 6 Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. 7 Ðoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. 8 Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy.

Đặc biệt, Chúa Giê-su đã trao mệnh lệnh làm chứng nhân của Chúa cho Những Người Phụ Nữ trước nhất:
Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Ðức Chúa Trời ta và Ðức Chúa Trời các ngươi. Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó.

KẾT LUẬN:
Ma-thi-ơ 28:6-7a “Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại.”

Chân lý quan trọng của sự Phục sinh không phải là kiểm chứng lại những chi tiết của sự kiện nầy có thật hay không? Mà chính là suy gẫm sự huyền nhiệm của sự sống lại đầy quyền năng của Chúa. Đức tin của chúng ta phải vượt qua sự kiện Ngôi Mộ Trống hay thân thể phục sinh của Chúa Giê-su như thế nào? Bởi vì, Bọn Lính Canh và Thầy Tế Lễ cũng biết rỏ sự kiện nầy nhưng họ đâu có đức tin nơi Chúa!?

Các môn đệ vừa sợ, vừa sửng sốt và vừa tin cậy đã nhớ lại lời dạy của Chúa nên họp nhau lại tại Ga-li-lê, theo lời Chúa phán trước đây (Matthew 26:32 Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. Tại đó, họ đã được gặp gở Chúa Phục sinh.

Kính thưa Hội Thánh,
Xuyên suốt chủ đề “Gô-gô-tha – Đường Chúa tôi qua”, chúng ta đã chiêm nghiệm một Cứu Chúa chịu thương khó và Oai quyền Phục sinh. Chân lý ấy là trọng tâm của Cơ-Đốc Giáo. Ngày nay, Chúa phục sinh trao cho chúng ta trọng trách là rao giảng Tin lành cho Đồng bào. Đại Mạng Lịnh được giao không phân biệt Nam Giới hay Nữ Giới. Thậm chí Nữ giới tuy âm thầm phục vụ như những người nữ thăm mộ Chúa, thì chính là người được gặp Chúa và nhận trách nhiệm làm Chứng Nhân cho Chúa Đầu tiên.
Gô-gô-tha Đường Chúa và Tôi cùng trãi qua, không dừng lại nơi Ngôi Mộ Trống hay Bờ biển gặp gỡ Chúa Phục sinh Galilê. Nhưng linh trình thiêng liêng ấy phải cứ tiếp tục cho đến cùng trái đất (Công vụ 1:8), với sức mạnh thiêng liêng của chúng ta là sự đồng hành với Chúa: “Và này, Ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế” (Mathiơ 28:20). Amen.

Mục sư Nguyễn Văn Đại
Mùa Phục sinh 2013.

2380039509_fbefe85bec


Chuyên mục

%d người thích bài này: